| 200  | 155  | 52  | 23  | 38  | 7  | 6  | 7  | 12  | 1  | 1
Peter PET9130
62 ปี
178 เซนติเมตร
111 กิโลกรัม
Argao / Philippines
เขียนอีเมลล์
sa pagpangita sa akong adress sa t-shirt

หาที่อยู่ของฉันบนเสื้อยืด
look at my t-shirt
Tan-awa sa akong t-shirt